REGULAMIN KINA

§ 1 DEFINICJE:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Kino – Charlie Monroe Kino MALTA, ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań;
 3. Usługodawca – Kino MALTA, ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań, NIP 777-175-89-74;
 4. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu niestanowiący części Wydarzenia;
 5. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 6. Bilety – dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;
 7. Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 8. Serwis – serwis internetowy w domenie www.kinomalta.pl i www.charliemonroe.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia.
 2. Zasady zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu określa  regulamin opublikowany w Serwisie na stronie www.kinomalta.pl.
 3. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych Regulaminach.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 5. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywające się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.
 6. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.
 7. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
 8. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie ma przy sobie ważnego Biletu.
 9. Zabronione jest rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń i Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.
 10. Na terenie Kina zabronione jest:
  • korzystanie w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych w salach kinowych;
  • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu;
  • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenia i napojów), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Rzymskie Wakacje Cafe;
  • wnoszenie i spożywanie na terenie Kina produktów spożywczych (jedzenia i napojów) zakupionych poza Rzymskie Wakacje Cafe;
  • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
  • wnoszenie na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych;
  • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa;
  • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.
 11. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo zażądać opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet lub produkt zakupiony w kawiarni/bistro, bądź też do zawiadomienia Policji.
 12. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 13. Kino nie posiada szatni.
 14. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
 16. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: +4861 877 24 95 lub +48605474499, internetowo za pośrednictwem maila: kinomalta@interia.pl lub osobiście w kasie Kina, pod warunkiem, że na wybrany Seans jest dostępna rezerwacja biletów. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.
 2. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.
 3. Bilety można nabyć w Kinie na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina oraz na stronach Kina.
 4. Seanse we wszystkich salach Kina rozpoczynane są od dwóch sprzedanych biletów.
 5. Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu wypożyczenia okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych.
 6. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego, w tym legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie, należy okazać przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.
 7. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów.
 9. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.
 10. Opiekunowie odpowiadają na podstawie przepisów prawa za zachowanie dzieci w Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi.
 11. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
 12. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 13. Przy zakupie biletów online płatności realizowane przy pomocy przelewu elektronicznego (eprzelewu).
 14. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie
  uprawniają do wejścia na widownię. Kino nie przewiduje możliwości dopłaty różnicy kwoty ani zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 15. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres email. UWAGA wiadomość zwrotna może trafić do SPAMu.
 16. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 17. Realizacja biletu online:
  1. Bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie lub przedstawić do kontroli na urządzeniu mobilnym.
  2. Każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
 18. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia
 19. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 20. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w kasie Kina .
 21. Płatności za bilety obsługuje spółka PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, przy pomocy portalu
  internetowego www.przelewy24.pl. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej
  wymienionej spółki.

§ 4 ZWROTY BILETÓW:

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych, bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 3. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
 5. W przypadku zwrotu biletów opłata internetowa, nie podlega
  zwrotowi.

§ 5 SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary pracownikowi obsługi Kina niezwłocznie po zakończeniu Seansu, przy wyjściu z sali kinowej.
 3. Uprasza się o niedotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, niewycieranie szkieł w odzież, nierozciąganie okularów, niesiadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów Klient ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 150,00 PLN za sztukę (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
 5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

§ 6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
 3. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (tzw. ROP-ów).
 4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 5. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 7. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: “Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony”.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu dokonania rezerwacji Biletu lub zawarcia i wykonania umowy nabycia Biletu.
 2. Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 6. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Toalety są przeznaczone wyłącznie do użytku Klientów.
 2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres: kinomalta@interia.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2012.

Mecenasi

Partnerzy

Sponsorzy