Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie nr 562274-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu.

Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy z montażem i zestrojeniem cyfrowych projektorów kinowych, o wartości brutto każdej z tych dostaw co najmniej 100 000,00 zł.

b) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże się posiadaniem autoryzowanego zespołu serwisowego w zakresie obsługi i napraw projektorów cyfrowych lub co najmniej jednym pracownikiem posiadającym certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania wystawionym przez producenta oferowanego projektora.

Więcej szczegółów: bzp.uzp.gov.pl

17.07.2020 – archiwum plików


Mecenasi

Partnerzy

Sponsorzy